Studieaanbod 3de graad

 
      3de graad
5de jaar en 6de jaar
       
      Economie - Moderne talen
      Economie - Wiskunde
      Economie - Wetenschappen
      Latijn - Moderne talen (***)
      Latijn - Wetenschappen (***)
      Latijn - Wiskunde (***)
      Moderne talen - Wetenschappen
      Wetenschappen - Wiskunde
      (***) Nieuwe richting vanaf schooljaar 2021-22

Derde graad

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de economische relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid.

In alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen
    (leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen ...);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing
    (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen ...);
  • interculturele competenties
    (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Voor de component wiskunde kan in de derde graad de 6 uur-cursus - via het complementair gedeelte - nog uitgebreid worden tot 8 uur. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de 3de graad Latijn neemt het reflecteren over literatuur en het leren genieten van teksten een belangrijke plaats in. Voor het lezen van authentieke teksten maken de leerlingen gebruik van hun kennis van het Latijnse taalsysteem, verworven in de 1ste en 2de graad.  Aan de hand van werken over Romeins recht, welsprekendheid en geschiedschrijving of met poëtische en filosofische teksten verdiepen de leerlingen hun inzicht in de Latijnse taal en in de antieke cultuur. Op die manier herkennen de leerlingen ook enkele principes in onze moderne maatschappij en worden ze zich kritisch bewust van de relatie tussen de klassieke oudheid en het heden.

In het complementair gedeelte wordt ook ruimte voorzien voor STEM zodat leerlingen die in de 2de graad reeds STEM volgden, zich hierin verder kunnen verdiepen in de derde graad.

Onderwijskiezer