Studieaanbod

 
1ste graad
1ste jaar
1ste graad
2de jaar
2de graad
3de jaar en 4de jaar
3de graad
5de jaar en 6de jaar
       

Latijn

Klassieke talen

Economie + 4u wiskunde Economie - Moderne talen
STEM STEM-wetenschappen Economie + 5u wiskunde Economie - Wiskunde
Moderne "nieuwe stijl" (*) Economie en organisatie Latijn + 4u wiskunde Economie - Wetenschappen
(*) vervangt het vroegere moderne, handel en STV Maatschappij en welzijn Latijn + 5u wiskunde Latijn - Moderne talen (**)
  Moderne talen en wetenschappen Wetenschappen Latijn - Wetenschappen (**)
    Wetenschappen - STEM Latijn - Wiskunde (**)
      Moderne talen - Wetenschappen
      Wetenschappen - Wiskunde
      (**) Vanaf schooljaar 2021-22

Eerste graad - Eerste jaar

Een keuze maken, is niet altijd even gemakkelijk ... Welke richting past best bij jou?

We zijn ervan overtuigd dat je leraar van het zesde leerjaar jou goed kent en dus een goede wegwijzer kan zijn! Misschien kunnen onderstaande omschrijvingen jou ook nog helpen bij je keuze:

Je hebt een uitgesproken voorkeur en interesse in theorie & abstractie en je wilt hier volop voor gaan? Je kiest dus voor iets specifieks: STEM of LATIJN!

Hou je van uitdagingen?
Ben je een sterke leerling die interesse heeft voor wetenschappen?
Zou je graag zelf een computerprogramma kunnen schrijven?

→ Dan is de optie STEM iets voor jou!
STEM staat voor science, technology, engineering & mathematics.

Doe je graag talen en ben je bereid om elke avond woordjes in te studeren?
Ben je geïnteresseerd in de levenswijze en de geschiedenis van de oude Romeinen?
Zie je het zitten om al jouw Latijnse kennis te verzamelen en zo een tekst te vertalen?

→  Dan kies je best de optie Latijn!

Je houdt het liever nog wat algemeen en wilt ontdekken waar je goed in bent? Je kiest voor MODERNE NIEUWE STIJL en stelt zelf een deel van je lessenpakket samen.

Wil je de wereld van de economie ontdekken?
Wil je proeven van techniek en wetenschappen?
Ben je sportief?
Heb je interesse in gezonde voeding?
Lijkt het je wel wat om Engels op een speelse wijze te leren?
Leef je je graag artistiek uit?

→ Dan ben jij misschien iemand voor Moderne "nieuwe stijl"
Via de exploratie kan je deze talenten verkennen en proef je al even van verschillende basisopties uit het tweede jaar. Je kiest 4 van deze 6 modules:

 
 

Onderwijskiezer

Eerste graad - tweede jaar

In het 2de jaar van de 1ste graad kan je in Spes Nostra Kuurne kiezen uit 5 basisopties.
Bij klassieke talen verdiep je je verder in de studie van het Latijn en de geschiedenis van de Romeinen en de Grieken. Ook je geheugen en tekstbegrip blijf je trainen.
Bij STEM-wetenschappen leer je verder probleemoplossend denken met behulp van wiskunde, technologie en wetenschappen. De oplossingen probeer je om te zetten in prototypes. Ook programmeren wordt nog meer uitgediept.
Bij moderne talen en wetenschappen maak je een veelzijdige keuze. In het onderdeel moderne talen verbreed en verdiep je je kennis van Engels, Frans en Nederlands. Je leert verbanden leggen tussen talen en er creatief mee om te springen.
In het onderdeel wetenschappen leer je op een onderzoekende manier wat wetenschappen zijn en wat de link is met het dagelijkse leven.
Bij economie en organisatie bestudeer je de rol van de overheid, de ondernemingen en de consument. Je gaat op onderzoek en je leert een kritische houding aannemen tegenover economische en maatschappelijke thema’s.
Bij maatschappij en welzijn ligt de nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Je leert er een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit de menswetenschappen en de natuurwetenschappen. Bovendien probeer je inzicht te verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Daarbij is er ook aandacht voor de sociale en communicatieve vaardigheden.

Onderwijskiezer

Tweede graad

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde.

Als je in de 1ste graad klassieke talen met basisoptie Latijn gekozen hebt, dan stroom je in de 2de graad door naar Latijn aso. Kiezen voor de 2de graad Latijn is een uitdagende keuze.

Je bestudeert verder de Romeinse samenleving en cultuur. In de tweede graad Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid en je plaatst die in hun maatschappelijke context. Je wordt uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te ontdekken en maakt kennis met verschillende literaire genres. Via een uitdieping van de grammatica wordt je taalinzicht aangescherpt. Je leert grondig analyseren en probleemoplossend denken. De studie van Latijn biedt je tekstinzicht in alle talen en is een goede oefening voor het leren van moderne vreemde talen.

→ In onze school kun je kiezen voor een leerweg 5 (met 5 uur wiskunde) en een leerweg 4 (met 4 uur wiskunde).

De studierichting Economie behandelt zowel de micro- als de macro-economische aspecten van het dagelijkse leven.

In het derde jaar focussen we op het ondernemen en richten we zelfs een heuse mini-minionderneming op. We brengen de marketingmix in de praktijk. Ook het reilen en zeilen op de Vlaamse arbeidsmarkt komt uitgebreid aan bod.
In het vierde jaar bekijken we de economische activiteiten op wereldschaal. De concurrentiepositie, kostenproblematiek, het belang van economische groei ... het komt allemaal aan bod. Na de tweede graad heeft de economiestudent een goede basis en kijk op de verschillende deelaspecten van het economische gebeuren.

→ In onze school kun je kiezen tussen een leerweg 5 (met 5 uur wiskunde) of leerweg 4 (met 4 uur wiskunde).

In het complementaire deel van de 2de graad worden de vakken MuzArt en MenS gegeven.
 • In MuzArt komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming. Er is bovendien ruimte voor uitvoering en experiment;
 • Het vak MenS staat voor "Mens en Samenleving" en behandelt relevante onderwerpen die in gedragswetenschappen, sociale en cultuurwetenschappen aan bod komen.

De studierichting Wetenschappen biedt jou een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Naast Wetenschappen is er ook de mogelijkheid om Wetenschappen-STEM te volgen. In die richting staan in het 3de jaar 4 uren STEM in de lessentabel, opgesplitst in STEM-IT (2 uur) en STEM-project (2 uur). In het 4de jaar krijg je er 2 uren STEM-project.

In de richtingen Wetenschappen en Wetenschappen-STEM leer je het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema's die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.

Onderwijskiezer

Derde graad

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de economische relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid.

In alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

 • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen
  (leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen ...);
 • competentie op vlak van taalbeschouwing
  (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen ...);
 • interculturele competenties
  (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Voor de component wiskunde kan in de derde graad de 6 uur-cursus - via het complementair gedeelte - nog uitgebreid worden tot 8 uur. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Onderwijskiezer