Studieaanbod

Eerste graad - Eerste jaar

Een keuze maken, is niet altijd even gemakkelijk ... Welke richting past best bij jou?

We zijn ervan overtuigd dat je leraar van het zesde leerjaar jou goed kent en dus een goede wegwijzer kan zijn! Misschien kunnen onderstaande omschrijvingen jou ook nog helpen bij je keuze:

Je hebt een uitgesproken voorkeur en interesse in theorie & abstractie en je wilt hierop volop voor gaan? Je kiest dus voor iets specifieks: STEM of LATIJN!

Hou je van uitdagingen?
Ben je een sterke leerling die interesse heeft voor wetenschappen?
Zou je graag zelf een computerprogramma kunnen schrijven?

→ Dan is de optie STEM iets voor jou!
STEM staat voor science, technology, engineering & mathematics.

Doe je graag talen en ben je bereid om elke avond woordjes in te studeren?
Ben je geïnteresseerd in de levenswijze en de geschiedenis van de oude Romeinen?
Zie je het zitten om al jouw Latijnse kennis te verzamelen en zo een tekst te vertalen?

→  Dan kies je best de optie Latijn!

Je houdt het liever nog wat algemeen en wilt ontdekken waar je goed in bent?

→ Kies dan voor Moderne. Naast de basisleerstof wordt er ook tijd voorzien voor verdieping en uitbreiding.
Heb je echter veel moeite om leerstof op te nemen en wil je uitsluitend basisleerstof?
→ Dan is de optie Moderne+ iets voor jou. De + verwijst naar de extra oefentijd die we hiervoor uittrekken.
Zowel bij Moderne als Moderne+ mag je een deel van je lessenpakket zelf samenstellen. Via het vak exploratie krijg je de kans om je talenten te verkennen. Wil je de wereld van de economie ontdekken? Wil je proeven van techniek en wetenschappen? Wil je op sportief vlak je grenzen verleggen? Heb je interesse in gezonde voeding? Lijkt het je wel wat om al Engels te leren? Leef je je graag artistiek uit? Dat kan! Jij beslist welke 4 modules je volgt!

Wetenschappen
Sport
Beeld
Gezonde voeding
Economie
Engels

In 1A Moderne krijg je zowel de basisleerstof als de verdieping.
In 1A Moderne+ krijg je meer oefentijd om de leerstof onder de knie te krijgen. We focussen hierbij vooral op de basisleerstof.

Onderwijskiezer

Eerste graad - tweede jaar

In het 2de jaar van de 1ste graad kan je in Spes Nostra Kuurne kiezen uit 5 basisopties.
Bij klassieke talen verdiep je je verder in de studie van het Latijn en de geschiedenis van de Romeinen en de Grieken. Ook je geheugen en tekstbegrip blijf je trainen.
Bij STEM-wetenschappen leer je verder probleemoplossend denken met behulp van wiskunde, technologie en wetenschappen. De oplossingen probeer je om te zetten in prototypes. Ook programmeren wordt nog meer uitgediept.
Bij moderne talen en wetenschappen maak je een veelzijdige keuze. In het onderdeel moderne talen verbreed en verdiep je je kennis van Engels, Frans en Nederlands. Je leert verbanden leggen tussen talen en er creatief mee om te springen.
In het onderdeel wetenschappen leer je op een onderzoekende manier wat wetenschappen zijn en wat de link is met het dagelijkse leven.
Bij economie en organisatie bestudeer je de rol van de overheid, de ondernemingen en de consument. Je gaat op onderzoek en je leert een kritische houding aannemen tegenover economische en maatschappelijke thema’s.
Bij maatschappij en welzijn ligt de nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Je leert er een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit de menswetenschappen en de natuurwetenschappen. Bovendien probeer je inzicht te verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Daarbij is er ook aandacht voor de sociale en communicatieve vaardigheden.

Ook in het 2de jaar kan je kiezen voor het 2de jaar +. Dit is het vervolg op 1 Moderne +. Ook hier verwijst de + naar de extra oefentijd die we hiervoor uittrekken. 
In het 2de jaar + maak je een keuze uit een van de volgende basisopties:
  • Moderne talen en wetenschappen
  • Economie en organisatie
  • Maatschappij en welzijn

Onderwijskiezer

Tweede graad

Spes Nostra Kuurne biedt in de 2de graad enkel richtingen uit de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit (ASO) aan. Deze richtingen zijn sterk theoretisch en bereiden voor op een doorstroom naar een brede waaier van bachelor en masteropleidingen in het hoger onderwijs. In het ASO is de studie van moderne talen noodzakelijk in functie van hoger onderwijs. Er wordt ingezet op het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (zoals luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met (anderstalige) literatuur.

Als je in de 1ste graad klassieke talen met basisoptie Latijn gekozen hebt, dan stroom je in de 2de graad door naar Latijn aso.

Je bestudeert verder de Romeinse samenleving en cultuur. In de tweede graad Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid en je plaatst die in hun maatschappelijke context. Je wordt uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te ontdekken en maakt kennis met verschillende literaire genres. Via een uitdieping van de grammatica wordt je taalinzicht aangescherpt. Je leert grondig analyseren en probleemoplossend denken. De studie van Latijn biedt je tekstinzicht in alle talen en is een goede oefening voor het leren van moderne vreemde talen.

De studierichting Economische wetenschappen behandelt zowel de micro- als de macro-economische aspecten van het dagelijkse leven.

In het derde jaar focussen we op consumenten en producenten. De basis van dubbel boekhouden wordt ook aangeleerd. In het vierde jaar bekijken we de economische activiteiten op wereldschaal. De concurrentiepositie, kostenproblematiek, het belang van economische groei ... het komt allemaal aan bod. Na de tweede graad heeft de economiestudent een goede basis en kijk op de verschillende deelaspecten van het economische gebeuren.

De studierichting Natuurwetenschappen biedt jou een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Naast Natuurwetenschappen is er ook de mogelijkheid om Natuurwetenschappen-STEM te volgen.

In de richtingen Natuurwetenschappen en Natuurwetenschappen-STEM leer je het wetenschappelijk denkproces aan. Dit houdt in dat je vaardigheden ontwikkelt op het gebied van experimenteren in een practicum en het verwerven van nauwkeurigheid bij het maken van een verslag. Daarnaast leer je zelfstandig informatiebronnen te raadplegen over wetenschappelijke onderwerpen die aansluiten bij de behandelde leerstof en kritisch om te gaan met deze informatie. Bovendien leer je verbanden te leggen tussen de behandelde leerstof en de actualiteit. In Natuurwetenschappen-STEM staan in het 3de jaar 2 uren STEM in de lessentabel. In het 4de jaar krijg je er 4 uren STEM-project, opgesplitst in STEM-IT (2 uur) en STEM-project (2 uur).

De studierichting Moderne talen is nieuw vanaf 2021.

Moderne talen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Bovendien krijgen ze Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Bovendien heeft elke richting nog een aantal complementaire uren in te vullen:
  • In het derde jaar krijgt elke richting een uurtje MEV. In de richting NW wordt echter MEAV. De ‘A’ staat voor artistieke vorming. MEV staat voor maatschappelijke en economische vorming.
  • We kiezen ervoor om MT en NW een uurtje economie aan te bieden in het vierde jaar. Op die manier leren ze enkele van de belangrijkste basisprincipes van onze huidige economische wereld kennen.
  • In MuzArt komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming. Er is ruimte voor uitvoering en experiment. Dit wordt in alle richtingen gegeven behalve in NW in het vierde jaar.

Onderwijskiezer

Derde graad

In 2023-24 gaat Spes Nostra Kuurne van start met de modernisering van de 3de graad.

Op het einde van het vierde jaar kies je welke richting jij wil uitgaan in de derde graad. Deze beslissing is een belangrijke keuze: Dit is een belangrijke beslissing: je bepaalt namelijk jouw studierichting voor de twee volgende jaren en ook al voor een stuk de opleiding die je na het middelbaar zou willen volgen.

Als je kiest voor een studierichting van de doorstroomfinaliteit domeinoverschrijdend (ASO), dan is het de bedoeling dat je verder studeert in het hoger onderwijs: het ASO bereidt je namelijk niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je middelbare studies.

Binnen het domeinoverschrijdende ASO kan je verschillende studiedomeinen kiezen met een aantal combinaties van focussen. Kies je voor een focus talen, wetenschappen of wiskunde? Ga je voor economie? Volg je verder Latijn of STEM? Waar liggen jouw talenten en interesses?

Iedereen kan kiezen voor een richting met de focus economie. Je hoeft geen economie gedaan te hebben in de tweede graad. In de derde graad wordt het vak economie abstract benaderd. De algemene economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de economische relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid. In alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Kies jij in het bijzonder voor een opleiding met moderne talen als focus, dan verdiep je je nog wat verder in deze aspecten. In de richting met enkel de focus moderne talen leer je zelfs een nieuwe taal: Spaans. Bovendien worden nieuwe vakken aangeboden als ‘taalredactie en -technologie’.

Voor de focus wiskunde kan in de derde graad de 6 uur-cursus –nog uitgebreid worden tot 8 uur via het complementair gedeelte in het 6de jaar. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Je moet een sterke, wiskundige richting gevolgd hebben in de tweede graad om een wiskundige richting in de derde graad te kunnen volgen.

De focus wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal. Om deze focus te kiezen, hoef je niet per se wetenschappen gedaan te hebben in de tweede graad. Iedereen met een uitgesproken talent voor wetenschappen kan in de derde graad deze component kiezen.

Er wordt ook ruimte voorzien voor STEM zodat leerlingen die in de 2de graad reeds STEM volgden, zich hierin verder kunnen verdiepen in de derde graad. Dit pakket is niet mogelijk voor leerlingen die geen STEM gevolgd hebben in de tweede graad. Leerlingen die geen STEM volgden, zullen ook een initiatie STEM krijgen in hun lessenpakket.

In de 3de graad Latijn neemt het reflecteren over literatuur en het leren genieten van teksten een belangrijke plaats in. Voor het lezen van authentieke teksten maken de leerlingen gebruik van hun kennis van het Latijnse taalsysteem die verworven werd in de 1ste en 2de graad. Het spreekt dan ook voor zich dat een vooropleiding Latijn in de tweede graad noodzakelijk is om deze richting te kunnen volgen. Aan de hand van werken over Romeins recht, welsprekendheid en geschiedschrijving of met poëtische en filosofische teksten verdiepen de leerlingen hun inzicht in de Latijnse taal en in de antieke cultuur. Op die manier herkennen de leerlingen ook enkele principes in onze moderne maatschappij en worden ze zich kritisch bewust van de relatie tussen de klassieke oudheid en het heden.

Onderwijskiezer