Studieaanbod

Eerste graad - Eerste jaar

Een keuze maken, is niet altijd even gemakkelijk ... Welke richting past best bij jou?

We zijn ervan overtuigd dat je leraar van het zesde leerjaar jou goed kent en dus een goede wegwijzer kan zijn! Misschien kunnen onderstaande omschrijvingen jou ook nog helpen bij je keuze:

Je hebt een uitgesproken voorkeur en interesse in theorie & abstractie en je wilt hierop volop voor gaan? Je kiest dus voor iets specifieks: STEM of LATIJN!

Hou je van uitdagingen?
Ben je een sterke leerling die interesse heeft voor wetenschappen?
Zou je graag zelf een computerprogramma kunnen schrijven?

→ Dan is de optie STEM iets voor jou!
STEM staat voor science, technology, engineering & mathematics.

Doe je graag talen en ben je bereid om elke avond woordjes in te studeren?
Ben je geïnteresseerd in de levenswijze en de geschiedenis van de oude Romeinen?
Zie je het zitten om al jouw Latijnse kennis te verzamelen en zo een tekst te vertalen?

→  Dan kies je best de optie Latijn!

Je houdt het liever nog wat algemeen en wilt ontdekken waar je goed in bent?

→ Kies dan voor Moderne. Naast de basisleerstof wordt er ook tijd voorzien voor verdieping en uitbreiding.
Heb je echter veel moeite om leerstof op te nemen en wil je uitsluitend basisleerstof?
→ Dan is de optie Moderne+ iets voor jou. De + verwijst naar de extra oefentijd die we hiervoor uittrekken.
Zowel bij Moderne als Moderne+ mag je een deel van je lessenpakket zelf samenstellen. Via het vak exploratie krijg je de kans om je talenten te verkennen. Wil je de wereld van de economie ontdekken? Wil je proeven van techniek en wetenschappen? Wil je op sportief vlak je grenzen verleggen? Heb je interesse in gezonde voeding? Lijkt het je wel wat om al Engels te leren? Leef je je graag artistiek uit? Dat kan! Jij beslist welke 4 modules je volgt!

Wetenschappen
Sport
Beeld
Gezonde voeding
Economie
Engels

In 1A Moderne krijg je zowel de basisleerstof als de verdieping.
In 1A Moderne+ krijg je meer oefentijd om de leerstof onder de knie te krijgen. We focussen hierbij vooral op de basisleerstof.

Onderwijskiezer

Eerste graad - tweede jaar

In het 2de jaar van de 1ste graad kan je in Spes Nostra Kuurne kiezen uit 5 basisopties.
Bij klassieke talen verdiep je je verder in de studie van het Latijn en de geschiedenis van de Romeinen en de Grieken. Ook je geheugen en tekstbegrip blijf je trainen.
Bij STEM-wetenschappen leer je verder probleemoplossend denken met behulp van wiskunde, technologie en wetenschappen. De oplossingen probeer je om te zetten in prototypes. Ook programmeren wordt nog meer uitgediept.
Bij moderne talen en wetenschappen maak je een veelzijdige keuze. In het onderdeel moderne talen verbreed en verdiep je je kennis van Engels, Frans en Nederlands. Je leert verbanden leggen tussen talen en er creatief mee om te springen.
In het onderdeel wetenschappen leer je op een onderzoekende manier wat wetenschappen zijn en wat de link is met het dagelijkse leven.
Bij economie en organisatie bestudeer je de rol van de overheid, de ondernemingen en de consument. Je gaat op onderzoek en je leert een kritische houding aannemen tegenover economische en maatschappelijke thema’s.
Bij maatschappij en welzijn ligt de nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Je leert er een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit de menswetenschappen en de natuurwetenschappen. Bovendien probeer je inzicht te verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Daarbij is er ook aandacht voor de sociale en communicatieve vaardigheden.
 

Onderwijskiezer

Eerste graad - tweede jaar

In het 2de jaar van de 1ste graad kan je in Spes Nostra Kuurne kiezen uit 5 basisopties.
Bij klassieke talen verdiep je je verder in de studie van het Latijn en de geschiedenis van de Romeinen en de Grieken. Ook je geheugen en tekstbegrip blijf je trainen.
Bij STEM-wetenschappen leer je verder probleemoplossend denken met behulp van wiskunde, technologie en wetenschappen. De oplossingen probeer je om te zetten in prototypes. Ook programmeren wordt nog meer uitgediept.
Bij moderne talen en wetenschappen maak je een veelzijdige keuze. In het onderdeel moderne talen verbreed en verdiep je je kennis van Engels, Frans en Nederlands. Je leert verbanden leggen tussen talen en er creatief mee om te springen.
In het onderdeel wetenschappen leer je op een onderzoekende manier wat wetenschappen zijn en wat de link is met het dagelijkse leven.
Bij economie en organisatie bestudeer je de rol van de overheid, de ondernemingen en de consument. Je gaat op onderzoek en je leert een kritische houding aannemen tegenover economische en maatschappelijke thema’s.
Bij maatschappij en welzijn ligt de nadruk op sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Je leert er een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen vanuit de menswetenschappen en de natuurwetenschappen. Bovendien probeer je inzicht te verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen. Daarbij is er ook aandacht voor de sociale en communicatieve vaardigheden.

Onderwijskiezer

Tweede graad

In 2021-22 gaat Spes Nostra Kuurne van start met de modernisering van de 2de graad. Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) is een sterk theoretische onderwijsvorm met een uitgesproken doorstroming naar een brede waaier van opleidingen in het hoger onderwijs, zowel aan de hogeschool als aan de universiteit. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Als je in de 1ste graad klassieke talen met basisoptie Latijn gekozen hebt, dan stroom je in de 2de graad door naar Latijn aso.

Je bestudeert verder de Romeinse samenleving en cultuur. In de tweede graad Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid en je plaatst die in hun maatschappelijke context. Je wordt uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te ontdekken en maakt kennis met verschillende literaire genres. Via een uitdieping van de grammatica wordt je taalinzicht aangescherpt. Je leert grondig analyseren en probleemoplossend denken. De studie van Latijn biedt je tekstinzicht in alle talen en is een goede oefening voor het leren van moderne vreemde talen.

De studierichting Economische wetenschappen behandelt zowel de micro- als de macro-economische aspecten van het dagelijkse leven.

In het derde jaar focussen we op consumenten en producenten. De basis van dubbel boekhouden wordt ook aangeleerd.
In het vierde jaar bekijken we de economische activiteiten op wereldschaal. De concurrentiepositie, kostenproblematiek, het belang van economische groei ... het komt allemaal aan bod. Na de tweede graad heeft de economiestudent een goede basis en kijk op de verschillende deelaspecten van het economische gebeuren.

In het complementaire deel van de 2de graad worden de vakken MuzArt en MenS gegeven.
 • In MuzArt komen diverse kunst- en cultuuruitingen aan bod zoals beeldende en muzikale vorming. Er is bovendien ruimte voor uitvoering en experiment;
 • Het vak MenS staat voor "Mens en Samenleving" en behandelt relevante onderwerpen die in gedragswetenschappen, sociale en cultuurwetenschappen aan bod komen.

De studierichting Natuurwetenschappen biedt jou een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde). Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Naast Natuurwetenschappen is er ook de mogelijkheid om Natuurwetenschappen-STEM te volgen. In die richting staan in het 3de jaar 2 uren STEM in de lessentabel. In het 4de jaar krijg je er 4 uren STEM-project, opgesplitst in STEM-IT (2 uur) en STEM-project (2 uur).

In de richtingen Natuurwetenschappen en Natuurwetenschappen-STEM leer je het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema's die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
De studierichting Moderne talen is nieuw vanaf 2021.

Moderne talen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en Engels. Bovendien krijgen ze Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Onderwijskiezer

Derde graad

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de economische relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid.

In alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

 • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen
  (leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen ...);
 • competentie op vlak van taalbeschouwing
  (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen ...);
 • interculturele competenties
  (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Voor de component wiskunde kan in de derde graad de 6 uur-cursus - via het complementair gedeelte - nog uitgebreid worden tot 8 uur. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de vakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

In de 3de graad Latijn neemt het reflecteren over literatuur en het leren genieten van teksten een belangrijke plaats in. Voor het lezen van authentieke teksten maken de leerlingen gebruik van hun kennis van het Latijnse taalsysteem, verworven in de 1ste en 2de graad.  Aan de hand van werken over Romeins recht, welsprekendheid en geschiedschrijving of met poëtische en filosofische teksten verdiepen de leerlingen hun inzicht in de Latijnse taal en in de antieke cultuur. Op die manier herkennen de leerlingen ook enkele principes in onze moderne maatschappij en worden ze zich kritisch bewust van de relatie tussen de klassieke oudheid en het heden.

In het complementair gedeelte wordt ook ruimte voorzien voor STEM zodat leerlingen die in de 2de graad reeds STEM volgden, zich hierin verder kunnen verdiepen in de derde graad.

Onderwijskiezer