Spes Nostra luistert en zorgt

Spes Nostra is een zorgzame school, we geloven in jou!

Onze leerbegeleiding


Lukt studeren niet zo goed? Heb je moeite met plannen? Op onze school bieden we heel wat zorgmaatregelen aan om leerlingen te begeleiden in hun leerproces. Hieronder krijg je alvast een overzicht.

Me-time

Elke week geeft één van de klassenleraren een uurtje me-time aan de eerstejaars. Op verschillende momenten tijdens het jaar wordt de nadruk gelegd op het leren. In dit geval spreken we van 'leersleutels'. Tijdens deze lessen:

- worden onder andere volgende items op een speelse manier belicht:

 • leren begint in de klas;
 • het belang van goede notities;
 • het nut van orde en stiptheid;
 • opstellen van een studieplan;
 • het bepalen van het studeertype;
 • het aanleren van de verschillende studeerstappen;
 • het bestuderen van de verschillende schematiseer- en studeertechnieken.

Inhaalles

Een moeilijke les? Even ziek geweest? Geen paniek!

Tijdens de inhaallessen Frans, Nederlands en wiskunde word je in de eerste graad tussen de middag bijgewerkt. Dit kan voor elk vak twee keer per week. Niet alleen vakleraren kunnen de leerlingen naar de inhaalles sturen. Ook jij of je ouders kunnen aangeven dat je een inhaalles wenst.

Taalklas en leesclub

Wil je als dyslecticus beter leren werken met Sprint? Spreek jij thuis een andere taal? Heb je moeite met Nederlands & Frans? Dan kun je wekelijks tussen de middag in de taalklas terecht. Aan de hand van ondersteunende computerprogramma’s word je bijgewerkt. Door deze aanpak krijg je meer inoefentijd en groeit je zelfvertrouwen.

Verdient uw kind een extra ‘taalbad’?

Onze school biedt het gratis initiatief ‘LEESclub’ aan zodat je kind extra groeikansen krijgt om de woordkennis en het leesbegrip uit te breiden.

In deze leesclub werken we met extra tips om verschillende teksten beter te begrijpen en aan te pakken. We doen dit via woordgerichte en strategiegerichte taaloefeningen en het interpreteren van korte teksten.

Leer- en studieklas

Heb je onvoldoende mogelijkheden om zelfstandig aan de slag te gaan, dan is er het aanbod om na schooltijd in de leerklas begeleid te worden. De leerklasleraren helpen je bij het organiseren, plannen, concentreren, motiveren en geven je vakgebonden studietips. Vanaf de tweede graad kun je hiervoor terecht bij MyPad bij de studiecoach. In de derde graad is er de individuele studiebegeleiding.

Individueel handelingsplan

Heb je een heel bijzondere vraag naar aanleiding van een leer- of ontwikkelingsstoornis, dan stellen wij na het afleveren van een attest, een individueel handelingsplan op. De examens kun je in een apart lokaal afeggen en je krijgt ook tijdens het schooljaar de nodige compenserende maatregelen om op gelijke voet bij ons onderwijs te volgen. Het zorgbeleid streeft daarbij altijd naar een evenwicht tussen begeleiding en groei naar zelfstandigheid.

Onze socio-emotionele zorg


Heb je slechte resultaten en weet je niet hoe dat komt? Zit je met gevoelens die je aan niemand kwijt kunt? Voel je je slecht in je vel en weet je niet waar je terechtkunt? Word je gepest? De zorgcoördinatoren staan altijd klaar om je te helpen.

Als leerling van onze school zul je nooit in de kou blijven staan. Er is altijd iemand bij wie je terechtkunt. We beloven samen op zoek te gaan naar de beste manier om je veilig en wel door je loopbaan in het Spes Nostra te loodsen.

Gelijke onderwijskansen


Werken aan Gelijke Onderwijskansen (GOK) is een belangrijke  opdracht voor onze school. Kansen bieden aan elke leerling om tot maximale ontplooiing te komen, ongeacht zijn of haar herkomst of geslacht, behoort tot een van de grootste uitdagingen van ons onderwijs.

In Spes Nostra Kuurne werken we in deze GOK-cyclus rond 2 thema’s: preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden én de socio-emotionele ontwikkeling.

Bij deze thema’s willen we vooral streven naar het verhogen van de motivatie en het welbevinden bij de leerlingen van de eerste graad. We zijn ervan overtuigd dat deze 2 onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en cruciaal zijn voor de ontwikkelingskansen van elke leerling. Bovendien is graag leren belangrijk in onze maatschappij waarin er verwacht wordt dat iedereen levenslang leert.

Op basis van onze visie zetten we dan ook in op: differentiëren op verschillende vlakken in functie van de leerlingengroep, leermotivatie van leerlingen verhogen, aantal leerlingen met een positief zelfbeeld en sociale competenties verhogen, professionaliseren van leerkrachten op vlak van differentiatie en op het verhogen van de competentie van leerkrachten om leerlingen te ondersteunen in hun socio-emotionele ontwikkeling.

Dit GOK-beleid is een opdracht voor de hele school. Vandaar dat open communicatie en rechtstreekse dialoog met alle betrokkenen de basis is van onze werking.

Samen tegen pesten


Wat doet Spes Nostra tegen pesten? Wij willen een pestvrije school zijn. Tijdens het schooljaar hebben leerkrachten aandacht voor signalen van pestgedrag. De zorgcoördinatie heeft een antipestplan uitgewerkt. Wanneer pestgedrag wordt gemeld, wordt zo snel mogelijk ingegrepen.

Tijdens de antipestweek brengen we de pestproblematiek gedurende een hele week extra onder de aandacht. In de lessen leefsleutels en godsdienst komt de thematiek aan bod. Via initiatieven zoals de antipestweek hopen we onze leerlingen gevoelig te maken voor pestgedrag en de kwalijke gevolgen ervan. Hopelijk nemen ze het ter harte en krijgt pesten op onze school geen kans.

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)


Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren

Het CLB werkt gratis en discreet. Het CLB zal steeds een belangrijke rol opnemen wanneer we vaststellen dat je nood hebt aan een uitbreiding van zorg. In dat geval zullen we ook jou en je ouders betrekken. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.

Onze school wordt begeleid door CLB Groeninge, Kasteelstraat 27, 8500 Kortrijk.
Je kan hen telefonisch bereiken op het nummer 056 24 97 00.
De namen van de medewerkers en meer informatie vind je terug op www.vclbgroeninge.be .

Blijf in ieder geval nooit met een probleem rondlopen ...
Er zijn genoeg mensen op school die je kunnen en willen helpen!